Kompletny przewodnik po klawiszach skrótów systemu Windows 7

Ostatnio dużo mówi się o używaniu klawiszy skrótu w Windows 8, przede wszystkim dlatego, że ponad 90% osób, które będą używać tego systemu operacyjnego przez kilka następnych lat, nie będzie miało dostępu do ekranu dotykowego.

Przyniosło to jednak to, ile osób wciąż odpowiada na stare klawisze skrótów, i nie mówię tu tylko o Ctrl + X / C / V.

Mając to na uwadze, pomyślałem, że opublikuję tutaj ostateczną listę wszystkich klawiszy skrótów systemu Windows 7 zaczerpniętych z mojej książki prasowej Microsoft, Rozwiązywanie problemów z Windows 7 Inside Out.

Ogólne klawisze skrótów

Aby to zrobić Naciśnij ten klawisz
Skopiuj wybrane ikony CTRL + C
Wytnij wybrane ikony CTRL + X
Wklej wycięty lub skopiowany tekst lub elementy do

obecny folder

CTRL + V
Cofnij ostatnią akcję CTRL + Z
Usuń wybrane ikony do Kosza DELETE lub DEL
Usuń wybrane ikony bez przechodzenia do Kosza SHIFT + DELETE
Zmień nazwę wybranych ikon F2
Rozszerz wybór o dodatkowe ikony SHIFT + dowolny

klawisz strzałki

Wybierz wszystkie elementy w dokumencie lub oknie CTRL + A
Wyszukaj plik lub folder F3
Wyświetl właściwości wybranej ikony ALT + ENTER
Zamknij program w aktywnym oknie ALT + F4
Otwórz menu skrótów dla aktywnych

okno

ALT + SPACJA
Zamknij aktywny dokument na wiele

program dokumentacyjny

CTRL + F4
Pokaż Flip 3D ~ WS + TAB
Przełączaj się między otwartymi programami ALT + TAB
Przełączaj kolejno otwarte programy w kolejności

zostały otwarte

ALT + ESC
Przełączaj między elementami ekranu w

na pulpicie lub w oknie

F6
Wyświetl menu skrótów dla

wybrany przedmiot

SHIFT + F10
Otwórz / zamknij menu Start CTRL + ESC lub ~ WS
Otwórz menu lub wykonaj polecenie menu ALT + podkreślona litera
Wyświetl pasek menu w aktywnym programie F10 lub Alt
Poruszaj się w lewo lub w prawo na pasku menu i ®
Przejdź w górę lub w dół w menu i
Wybierz podświetlone polecenie menu WCHODZIĆ
Odśwież aktywne okno F5
Wyświetl folder o jeden poziom wyżej w systemie Windows

poszukiwacz

BACKSPACE
Anuluj bieżące zadanie WYJŚCIE
Otwórz Menedżera zadań CTRL + SHIFT + ESC
Skopiuj przeciągnięty element do miejsca docelowego CTRL + przeciągnięcie
Przenieś przeciągnięty element do miejsca docelowego CTRL + SHIFT + przeciągnięcie

Skróty klawiaturowe w oknie dialogowym

Opis Klawisz
Wybierz opcję z podkreśloną literą ALT + litera
Wybierz przycisk, jeśli aktywną opcją jest a

grupa przycisków opcji

Klawisze strzałek
Otwórz folder o jeden poziom wyżej, jeśli folder jest

zaznaczone w oknie dialogowym Zapisz jako lub Otwórz

BACKSPACE
Przejdź do poprzedniej karty CTRL + SHIFT + TAB
Przejdź do następnej karty CTRL + TAB
To samo, co kliknięcie OK WCHODZIĆ
To samo, co kliknięcie Anuluj WYJŚCIE
Wsparcie Klawisz F1
Wyświetl elementy na aktywnej liście Klawisz F4
Przejdź do poprzedniej opcji SHIFT + TAB
Zaznacz lub odznacz pole wyboru SPACJA
Przejdź do następnej opcji PATKA

Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows

Opis Klawisz
Zwiń wybrany folder - na klawiaturze numerycznej
Wyświetl wszystkie podfoldery pod wybranymi

teczka

* na klawiaturze numerycznej
Wybierz lub zwiń folder nadrzędny
Rozwiń bieżący folder lub przejdź do następnego

podfolder

¯
Wyświetl zawartość wybranych

teczka

+ na klawiaturze numerycznej
Wyświetl dolną część aktywnego okna KONIEC
Wyświetl górę aktywnego okna DOM
Otwórz wybrany folder w nowej instancji SHIFT + Podwójne kliknięcie

Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu

Opis Klawisz
Otwórz łatwość AccessCenter ~ WS + U
Włącz lub wyłącz przyciski MouseKeys LEWY ALT + LEWY SHIFT + NUM LOCK
Włącz lub wyłącz Wysoki kontrast LEWY ALT + LEWY SHIFT + DRUKUJ EKRAN
Włącz lub wyłącz przyciski ToggleKeys NUM LOCK na pięć sekund
Włącz lub wyłącz filtry FilterKeys PRAWA ZMIANA na osiem sekund
Włącz lub wyłącz StickyKeys SHIFT pięć razy

Klawisze skrótów Pomocy systemu Windows

Aby to zrobić Naciśnij ten klawisz
Otwórz Pomoc i obsługę techniczną systemu Windows F1 lub ~ WS + F1
Wyświetl spis treści ALT + C
Wyświetl menu Ustawienia połączenia ALT + N
Wyświetl menu Opcje F10
Wróć do poprzednio oglądanego tematu ALT +
Przejdź do następnego (poprzednio

oglądane)

ALT + ¯
Wyświetl stronę pomocy technicznej ALT + A
Wyświetl stronę główną Pomocy ALT + HOME
Przejdź na początek tematu DOM
Przejdź na koniec tematu KONIEC
Wyszukaj bieżący temat CTRL + F.
Wydrukuj temat CTRL + P
Przejdź do pola wyszukiwania F3

Skróty klawiaturowe Microsoft Natural

Opis Klawisz
Wyświetl lub ukryj menu Start ~ WS
Zablokuj komputer ~ WS + L
Wyświetl okno dialogowe Właściwości systemu ~ WS + PRZERWA
Pokaż pulpit ~ WS + D
Otwórz folder Komputer ~ WS + E
Wyszukaj plik lub folder ~ WS + F.
Wyszukaj komputery CTRL + ~ WS + F.
Wyświetl Pomoc systemu Windows ~ WS + F1
Zminimalizuj wszystkie okna ~ WS + M
Przywróć wszystkie zminimalizowane okna ~ WS + SHIFT + M
Otwórz okno dialogowe Uruchom ~ WS + R.
Pokaż Flip 3D ~ WS + TAB
Otwórz łatwość AccessCenter ~ WS + U
OpenWindowsMobility

Środek

~ WS + X

Skróty do nawigacji i edycji tekstu

Opis Klawisz
Przesuń kursor o jedną linię w dół ¯®
Przesuń kursor w lewo o jeden znak
Przesuń kursor w prawo o jeden znak ®¯
Przesuń kursor w górę o jedną linię
Usuń znak na lewo od kursora BACKSPACE
Przesuń kursor na początek następnego akapitu CTRL + ¯®
Przesuń kursor na początek poprzedniego

ustęp

CTRL +
Przesuń kursor na początek poprzedniego słowa CTRL +
Przesuń kursor na początek następnego słowa CTRL + ®¯
Zaznacz wszystko CTRL + A
Skopiuj do schowka CTRL + C
Skopiuj zaznaczony tekst do miejsca docelowego CTRL + przeciągnięcie
Wybierz do końca akapitu CTRL + SHIFT + ®
Wybierz do końca słowa CTRL + SHIFT + Æ
Wybierz do początku słowa CTRL + SHIFT +
Wybierz na początek akapitu CTRL + SHIFT +
Wybierz do końca dokumentu CTRL + SHIFT + END
Wybierz do góry dokumentu CTRL + SHIFT + HOME
Wklej zawartość Schowka do kursora

pozycja

CTRL + V
Wytnij do schowka CTRL + X
Cofnij ostatnią akcję CTRL + Z
Usuń zaznaczony tekst lub znak z

kursor

DEL
Anuluj bieżące zadanie WYJŚCIE
Wybierz, aby znak w linii powyżej SHIFT +
Wybierz, aby znak w linii poniżej SHIFT + ¯®
Wybierz postać po lewej SHIFT +
Wybierz postać po prawej SHIFT + ®¯
Wybierz od kursora do tutaj SHIFT + kliknij
Wybierz do końca linii SHIFT + END
Wybierz do początku linii SHIFT + HOME
Zaznacz tekst w dół o jeden ekran SHIFT + PAGE DOWN
Wybierz tekst w górę o jeden ekran SHIFT + PAGE UP

Skróty map znaków Windows

Klawisz Opis
Przejdź w górę o jeden rząd
¯ Przejdź w dół o jeden rząd
Przejdź w lewo lub na koniec

poprzednia linia

® Przejdź w prawo lub na początek

następna linia

CTRL + END Przejdź do ostatniej postaci
CTRL + HOME Przejdź do pierwszej postaci
KONIEC Przejdź na koniec linii
DOM Przejdź na początek linii
STRONA W DÓŁ Poruszaj się o jeden ekran naraz
STRONA W GÓRĘ Przejdź o jeden ekran w górę
SPACJA Przełączaj pomiędzy trybem powiększonym i normalnym

Skróty przeglądarki Microsoft Internet Explorer

Aby to zrobić Naciśnij to
Dodaj „www.” Na początku i „.com” do

koniec tekstu w pasku adresu

CTRL + ENTER
Dodaj bieżącą stronę do ulubionych CTRL + D
Kliknij pasek informacji SPACJA
Zamknij bieżącą kartę (lub bieżące okno

jeśli przeglądanie na kartach jest wyłączone)

CTRL + W
Zamknij inne karty CTRL + ALT + F4
Zamknij podgląd wydruku ALT + C
Zamknij bieżące okno (jeśli masz

tylko jedna zakładka otwarta)

CTRL + W
Skopiuj zaznaczenie do schowka CTRL + C
Wyświetl listę wpisanych adresów F4
Wyświetl menu skrótów dla łącza SHIFT + F10
Wyświetl pierwszą stronę do wydrukowania ALT + HOME
Wyświetl ostatnią stronę do wydrukowania ALT + END
Wyświetl następną stronę do wydrukowania ALT + ¯
Wyświetl poprzednią stronę do wydrukowania ALT +
Wyświetl procenty powiększenia ALT + Z
Znajdź na tej stronie CTRL + F.
Wróć do strony głównej ALT + HOME
Przejdź do wybranego linku WCHODZIĆ
Przejdź do następnej strony ALT + ¯
Przejdź do poprzedniej strony ALT + lub BACKSPACE
Przejdź do pola wyszukiwania paska narzędzi CTRL + E
Wsparcie F1
Przejdź z powrotem przez elementy w sieci

strona, pasek adresu lub pasek łączy

SHIFT + TAB
Wróć do listy

Autouzupełnianie dopasowuje

®
Przechodzenie do tyłu między ramkami (jeśli tabulowane

przeglądanie jest wyłączone)

CTRL + SHIFT + TAB
Przenieś fokus na pasek informacji ALT + N
Przejdź do przodu między ramkami i przeglądarką

elementy (jeśli przeglądanie w kartach jest wyłączone)

CTRL + TAB lub F6
Przejdź do przodu przez elementy w sieci

strona, pasek adresu lub pasek łączy

PATKA
Przejdź do przodu po liście

Autouzupełnianie dopasowuje

¯
Przenieś wybrany element w dół w Ulubionych

listy w oknie dialogowym Organizuj ulubione

ALT + ¯
Przenieś wybrany element w górę w Ulubionych

listy w oknie dialogowym Organizuj ulubione

ALT +
Przesuń kursor w lewo do następnego

interpunkcja w pasku adresu

CTRL +
Przesuń kursor w prawo do następnego

interpunkcja w pasku adresu

CTRL + ®
Przejdź na początek strony DOM
Przejdź na koniec strony KONIEC
Otwórz nową kartę na pierwszym planie CTRL + T
Otwórz nową kartę na pierwszym planie z

pasek adresu

ALT + ENTER
Otwórz nową witrynę lub stronę internetową CTRL + O
Otwórz nowe okno CTRL + N
Otwórz ulubione CTRL + I
Otwórz kanały CTRL + J
Otwarta historia CTRL + H
Otwórz łącza w nowej karcie w tle CTRL + kliknięcie
Otwórz łącza w nowej karcie pierwszego planu CTRL + SHIFT + kliknięcie
Otwórz zapytanie w nowej karcie ALT + ENTER
Otwórz opcję Organizuj ulubione CTRL + B
Ustawienia strony ALT + U
Wklej zawartość schowka CTRL + V
Wydrukuj bieżącą stronę lub aktywną ramkę CTRL + P
Odśwież bieżącą stronę internetową F5
Odśwież bieżącą stronę internetową niezależnie od tego

znacznika czasu

CTRL + F5
Zapisz bieżącą stronę CTRL + S
Przewiń w dół linii ¯
Przewiń stronę w dół STRONA W DÓŁ
Przewiń w górę linii
Przewiń stronę w górę STRONA W GÓRĘ
Wybierz wszystkie elementy na bieżącej stronie internetowej CTRL + A
Wybierz ramki do wydrukowania w oprawionej witrynie internetowej ALT + F.
Wybierz tekst na pasku adresu ALT + D
Ustaw opcje drukowania i wydrukuj stronę ALT + P
Zatrzymaj pobieranie strony WYJŚCIE
Przełączaj się między kartami CTRL + TAB lub CTRL + SHIFT + TAB
Przełącz na konkretny numer zakładki CTRL + n (gdzie n jest liczbą od 1 do

8)

Przejdź do ostatniej karty CTRL + 9
Przełączaj między pełnym ekranem a zwykłym

widoki

F11
Włącz lub wyłącz Szybkie karty CTRL + Q
Wpisz numer żądanej strony

wystawiany

ALT + A
Zbliżenie ALT + PLUS SIGN
Powiększ 10 procent CTRL + PLUS ZNAK
Oddal ALT + ZNAK MINUSOWY
Pomniejsz 10 procent CTRL + ZNAK MINUS
Powiększ do 100 procent CTRL + 0